Anarkiv

Tillbehör - Accessories

Swiss Army Knife

Till Anarkiv finns vissa gratis tillbehör. Nedan finns en kortfattad beskrivning samt till flera av dem en (något förenklad) Internetversion som visar hur de fungerar.
Fr.o.m. version 6 av Anarkiv har Evighetskalendern, Församlingsdatabasen och Förnamnsdatabasen inkorporerats i Anarkiv.

 • Fonten Anarkiv1700
  Ett fristånde program eller kanske snarare tillbehör, Anarkivs font med 1700-talsstil. Varför inte skriva som de gjorde på 1700-talet? Installera bara fonten 'Anarkiv1700.ttf' och använd i valfritt ordbehandlingsprogram.
  En font av detta slag skiljer sig på några punkter från en modern font. Många av våra moderna tecken som euro- och dollar-tecken, snabel-a och en del annat är inte aktuella.
  Ett gement 's' skrevs på två olika vis, på ett sätt i början och inne i ord och på ett helt annat vis i slutet på ord. Det 's' som finns i början och inne i ord ligger på ordinarie plats medan slut-'s' ligger på dollartecknets plats.
  Vidare användes ofta sammanskrivningar av vissa bokstavskombinationer, sk, ss, st och tt. Dessa kombinationer kan hittas på tangenterna för tecknen {, [, ] och }. Se ett exempel på hur det kan se ut. Fonten kan hämtas under Filarkiv.

 • Evighetskalender
  För vart år och var månad presenteras veckodagar, namnsdagar och helgdagar (även deras latinska namn). Före 1901 namnsdagar enligt en äldre namnlängd och från 1901 den då gällande namnlängden och från 2001 den nya namnlängden från Svenska Akademien, med två namn de flesta dagar.
  Kalendern gäller för svenska förhållanden, speciellt under åren 1582 till 1753. 1582 är det år den katolska världen övergick från den Julianska kalendern till den Gregorianska. Sverige följde inte efter förrän 1753.
  I övrigt kan påpekas att dateringen före år 325 torde vara mycket osäker. Detta år hölls ett kyrkomöte i Nicæa (i Östrom, i nuvarande Turkiet) där vissa principer fastslogs, bland annat gällande påskens förläggning.
  Kalendern ingår i Anarkiv Pro och innehåller också utskriftsrutiner, så att man kan utforma egna kalendrar, med en bild för var månad om man så vill.

 • Förnamnsdatabas
  Förnamnsdatabasen innehåller de i Sverige från 1600-talet och framåt vanligast använda förnamnen med angivande av betydelse och ursprung.
  Alla förnamn i Svenska Akademiens kalender ingår med datum.
  Namnlistan ingår i Anarkiv Pro.

 • Församlingsdatabas
  Församlingsdatabasen visar från 1500-talet och framåt de församlingar som funnits och fortfarande finns i Sverige. Indelningen har gjorts länsvis och kommunvis varigenom också län och kommuner kan listas. Uppgifterna i databasen är sökbara på hela eller delar av namn.
  Rikets indelning i län, kommuner och församlingar ändras kontinuerligt, varigenom också koderna för kommuner och församlingar ändras. Kodnumren är av underordnad betydelse men ändringarna är inte släktforskningen till glädje utan är snarare till hinder, då i viss mån kulturarvet bryts ner genom dessa ändringar.
  Församlingsprogrammet ingår i Anarkiv Pro.

 • Pdf995: Pdf-filer (Acrobat-filer)
  Ett fristående gratis program som kan rekommenderas. Med hjälp av detta program kan pdf-filer skapas från praktiskt taget vilket program som helst. Och det kan man ha hjälp av om man inte vill nöja sig med html-format för internet eller om man vill skapa en fil, att skriva ut senare, på en annan skrivare eller i en annan del av världen rent av.
  OBS! Det finns flera andra liknande program att hitta på internet via någon sökmotor.

[Start]